ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ
Відділ фінансів Піщівської сільської  ради
(найменування головного розпорядника
 
коштів місцевого бюджету )
26.01.2021 р. № 10
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 3700000 Відділ фінансів Піщівської сільської  ради 44145524
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 3710000 Відділ фінансів Піщівської сільської  ради 44145524
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 3710160 0160   0111  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 06536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –930490 гривень , у тому числі загального фонду – 930490 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція  України від 28.06.1996р. №254/96; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI; З №;Закон України про місцеве самоврядування в Україні (із змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів пр їх виконання із змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та іншіх органів" із змінами ; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147" Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-IX, Рішення  сесіі Піщівської сільської ої ради "Про бюджет Піщівської сільської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020р. №75/2-20
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Керівництво і управління у відповідній сфері
7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
Усього 930 490 0 930 490
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  кількість штатних одиниць од. штатний розпис 3,00 0,00 3,00
2 продукту          
  кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал вхідної реєстрації 180,00 0,00 180,00
3 ефективності          
  витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. кошторис 310163,00 0,00 310163,00
  кількість виконаних листів, звернень, звітів  од. журнал вихідної реєстрації 472,00 0,00 472,00
Начальник   відділу фінансів Юрій ШУЛЬГА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Піщівської сільської ради 
Начальник  відділу фінансів Юрій ШУЛЬГА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
26.01.2021 р.
М.П.