Україна

Піщівська сільська рада

Новоград-Волинського району

Житомирської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від  12.10.2020 року                                                                                        64

 

Про   затвердження Інструкції з підготовки

бюджетних запитів до проєкту бюджету

Піщівської сільської об’єднаної територіальної громади

на 2021 рік та наступні за плановим 2022-2023 роки                                                           

 

 

         Відповідно до пункту 36 статті 2 та пункту 3 статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 №648 « Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України  від 07.08.2019 №336), пункту 1.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року №938 та на підставі пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1.     Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Піщівської  сільської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та наступні за плановим 2022-2023 роки, що додається.

 

2.     Фінансовому відділу Піщівської сільської ради довести це розпорядження  до відома головних розпорядників коштів бюджету Піщівської  сільської об’єднаної територіальної громади.

 

3.     Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту сільського бюджету Піщівської  сільської ради на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки, затверджена розпорядженням від 30.09.2019 року №54, вважати такою, що втратила чинність.

 

4.     Контроль за розпорядженням залишаю за собою.

 

 

Секретар ради                                                            Тетяна Бульбанюк

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     розпорядженням сільського голови

                                                                       Піщівської сільської ради від                                                                                     

                                                                       12.10.2020 року  № 64.

                                                                 

І Н С Т Р У К Ц І Я

з підготовки бюджетних запитів  до  проєкту бюджету Піщівської сільської об’єднаної територіальної громади  на 2021 рік та наступні за плановим 2022-2023 роки

 

                                I. Загальні положення

1.1.         Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проєкту  бюджету Піщівської сільської об’єднаної територіальної громади на плановий бюджетний період та прогнозу  на наступні за плановим два бюджетні періоди; встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

1.2.         Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів за програмно-цільовим методом в паперовому та електронному вигляді за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1 (далі - Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2 (далі - Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3 (далі - Форма-3) (додаток 3).

1.3.         Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

1.4.         Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях.

1.5. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, які затверджені розписом сільського бюджету на поточний рік з урахування капітальних видатків (без урахування внесених змін) (далі - розпис на поточний бюджетний період) - для зазначення показників за поточний бюджетний період.

1.6. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

1.7. Розрахунок граничних обсягів та прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників                                І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року  № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка);

                                                                                                           гривні

Показники

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Мінімальна заробітна плата:

 

 

 

         з 01 січня року

6000

6700

7176

   з 01липня року

6500

 

 

Посадовий оклад працівника  І тарифного розряду ЄТС

 

 

 

з 01 січня року

2670

2983

3195

з 01 липня року

2893

 

 

 

видатків на оплату комунальних послуг та  енергоносіїв   проводити за діючими тарифами 2020 року, з урахуванням інфляції 7,3 відсотка.

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

 

         У формах бюджетного запиту показники розписуються за наступною економічною класифікацією видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2270, 2281, 2282, 2610, 2620, 2710, 2720, 2730, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000.

 

1.8. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

         1.9. Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

           1.10. Головні розпорядники забезпечують своєчасність (за 14 днів до розгляду проєкту бюджету чи внесення змін до бюджету на бюджетній комісії), достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту  бюджету сільської ради  та прогнозу на два бюджетні періоди, наступні за плановим. Одержувачі бюджетних коштів передають бюджетний запит по проєкту бюджету місцевому фінансовому органу за місяць до бюджетної комісії, а по змінам – за 3 тижні.

1.11. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, керуючись статтями 116 та 117 Бюджетного кодексу України, може застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

 

ІІ. Розрахунок  видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл прогнозного (граничного) обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

         пріоритетності, який передбачає спрямування видатків за бюджетною програмою із врахуванням цілей та завдань, визначених програмними документами та реальних можливостей бюджету;

         жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

         обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.  

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, чисельність дітей, учнів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг наданих послуг  тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки тощо.

 Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим управлінням, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

З метою підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики, Основними напрямами бюджетної політики на 2021-2023 роки передбачено запровадження середньострокового бюджетного планування.

При складанні проєкту бюджету на наступний рік та прогнозів бюджету на наступні за плановим два бюджетних періоди враховуються  основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021—2023 роки». Також необхідно врахувати лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020р. №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».

При складанні проєкту бюджету необхідно врахувати у першочерговому порядку потребу в коштах н